Hei!

Moss karateklubb innkaller til årsmøte torsdag 28. mai 2020. Sted for Årsmøtet blir bestemt senere, for å tilpasses de gjeldende smittevernregler. Skriftlige forslag som skal behandles av årsmøtet, må være mottatt av styret senest 14. mai. Årsmøtepapirer blir gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Tentativ  agenda er som følger:

Forretningsorden:

  1. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive
    protokollen.
  2. Godkjennelse av fremmøtte representanter.
  3. Godkjennelse av innkalling og forretningsorden.
  4. Årsberetning 2019.
  5. Regnskap 2019.
  6. Fastsetting av kontingent.
  7. Budsjett 2020.
  8. Valg. Valgkomiteensinnstilling legges frem.


Følgende styremedlemmer er på valg:


Velges for perioden 2020-2022
● Bjørn Melheim, Leder
● Beathe Hauge, Styremedlem og utstyrsansvarlig
● Arnvid Johnsen, Styremedlem og foreldrerepresentant
● Lars Lauritzen, Styremedlem
● Jon Sverre Holstad, Vararepresentant

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av MKK i minst én måned, fylle minst 15 år i det
kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha betalt medlemskontigent. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett

9. Valg av valgkomite. Innstilles av styret.

10.Innkomne saker.

 

 

Sted: Vil bli kunngjort senere

Dato: 28. mai

Tid: 18:00-20:00

 

Med vennlig hilsen

Moss Karateklubb